INFORMATION

Om läromedlet

Välkommen!

Du har kommit till ”Äntligen skolstart!” – ett webbaserat multimodalt läromedel för årskurs 5-7 som utvecklats speciellt för elever på specialskolan för döva och hörselskadade. Läromedlet handlar om fyra teckenspråkiga ungdomar Mio, Malika, Pedro och Clara som går i sjunde klass och som hamnar i olika situationer med särskilt fokus på internet- och mobilanvändande.

Ett unikt ”2 i 1” läromedel som utvecklats med gemensamma ledord som nytänkande, flexibilitet och ämnesövergripande.

Språk erbjuder olika möjligheter för elever att utveckla sina språk; svenskt teckenspråk, svenska och engelska, där de kan använda sina styrkor i ett eller fler av språken för att utveckla sitt språkande.

Källkritik väcker många tankar om hur och vad vi använder internet och mobiler till. Elever får utveckla sin förmåga att diskutera samtidigt som de utvecklar sitt källkritiska förhållningssätt.

Läromedlet bjuder på många olika möjligheter att jobba med materialet – lärare kan välja att jobba med Språk eller Källkritik, och även välja att enbart använda enstaka kapitel respektive ämnesområden.

Två separata lärarhandledningar finns till Språk och Källkritik skapade i samverkan med lärare på specialskolan.

Två-/flerspråkighetsutveckling

Språk har utvecklats med fokus på utveckling av elevers två- eller flerspråkighet och passar alla elever oavsett bakgrund och behov.

Denna del av läromedlet består av en e-bok med tio fristående berättelser som återges på tre språk – svenskt teckenspråk, svenska (text och tal) och engelska (text och tal) och på tre språknivåer – 1, 2 respektive 3. Nivå 1 är för de elever som precis börjat lära sig det språket och nivå 3 motsvarar en förväntad språknivå för mellanstadieelever.

Till alla texter på nivå 1 och 2 finns det bildstöd och som ett slags experiment har ett andra format skapats till nivå 1-texterna; bildserier med exakt samma innehåll som i textformatet.

Tanken med serieformatet är att ge ytterligare stöd till språkförståelsen för de elever som behöver det.

Lärarhandledningen innehåller tankar, idéer och lektionstips med konkreta underlag till hur man kan jobba med boksamtal och med elevers flerspråkighetsutveckling.

Utveckling av källkritiska och kommunikativa förmågor

Läromedlets andra del, Källkritik, innehåller dramafilmer och diskussionsfrågor i syfte att ge elever olika möjligheter att utveckla sina kommunikativa och källkritiska förmågor.

De tio dramafilmerna visar utdrag ur samma berättelser som i Språk och lyfter olika elevnära situationer kring internet- och mobilanvändande. Tio huvudsakliga teman behandlar allt från opinionsbildning och algoritmer till falska konton och näthat.

Efter att klassen sett dramafilmen får de arbeta med sina förmågor med hjälp av diskussionsfrågor som problematiserar och ger olika tankar och perspektiv kring situationerna. Tanken med diskussionerna är också att eleverna ska få verktyg för att kunna hantera liknande situationer om de själva skulle hamna i sådana.

Varje tema innehåller dessutom fakta- och förklarande texter som beskriver och förklarar olika fenomen inom de olika ämnesområdena.

Lärarhandledningen ger lärare både information och tips om hur de kan uppmuntra elever till att utveckla sina förmågor. Dessutom lyfts i lärarhandledningen tankar kring att diskutera om vad som händer på nätet. Det finns förslag på personliga frågor som ett sätt att få elever att dela med sig, ta upp och våga berätta om svåra saker.

”Äntligen skolstart!” är producerat av Dramaski AB med finansieringsstöd av SPSM och ingår i samma serie som det tidigare utgivna läromedlet för lågstadiet ”Äntligen sommarlov!”.

https://www.dramaski.se